ul. Celna 9,
Kraków

+ 48 509-494-771
logos.poradnia@gmail.com

Głównym celem działania Poradni Logopedyczno-Psychologicznej LOGOS jest udzielanie wielospecjalistycznej, profesjonalnej pomocy diagnostycznej, terapeutycznej i konsultacyjno-doradczej dzieciom, młodzieży, osobom dorosłym a także udzielanie wsparcia rodzicom, nauczycielom i wychowawcom innych placówek w pełnieniu funkcji opiekuńczych, wychowawczych i edukacyjnych.

Naszą nadrzędną misją jest wspo­ma­ga­nie roz­woju dzieci z różnymi dys­funk­cjami, dąże­nie do poprawy jako­ści ich funk­cjo­no­wa­nia.

Przyjęte cele realizujemy dzięki szcze­gó­ło­wej dia­gno­zie, terapii oraz dzia­łalno­ści pro­fi­lak­tycz­nej i dorad­czej.

 

W naszej pracy korzystamy z różnorodnych metod diagnostycznych i proponujemy rozmaite działania postdiagnostyczne.

Prowadzimy indywidualne i grupowe zajęcia terapeutyczne dla dzieci i młodzieży potrzebującej pomocy psychologicznej, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla uczniów z trudnościami dyslektycznymi oraz terapię logopedyczną. Wspieramy uczniów i ich rodziców w procesie radzenia sobie z trudnościami dydaktycznymi i emocjonalnymi. Wspomagamy rozwój predyspozycji uczniów, ich poczucia własnej wartości i kompetencji. Starannie dobieramy programy i scenariusze zajęć grupowych do indywidualnych potrzeb odbiorców z podziałem na wiek dzieci i młodzieży oraz w odniesieniu do rodziców, nauczycieli i wychowawców. Zapewniamy przy tym przyjazną i bezpieczną atmosferę.