ul. Celna 9,
Kraków

+ 48 509-494-771
logos.poradnia@gmail.com

Odsłony: 3642

Uprawnienia i podstawy prawne działalności Poradni.

 

LOGOS Prywatna Poradnia Logopedyczno - Psychologiczna działa na podstawie przepisów Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. z (Dz. U. Nr 95 poz. 425) z późniejszymi zmianami. Została wpisana do Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych pod Nr 4430.14.13.

Nadzór pedagogiczny nad Poradnią sprawuje Małopolski Kurator Oświaty.

 

Uprawnienia przyznają następujące akty:

  • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr. 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami);
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U.z 2007 r. nr 83 poz. 562, z póź.zm.)

 

Poradnia wydaje opinie w szczególności w sprawach:

  • dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się,
  • opinie w sprawie dostosowania wymagań dydaktycznych do specyficznych trudności w uczeniu, czyli tzw. "opinie o dysleksji".