ul. Celna 9,
Kraków

+ 48 509-494-771
logos.poradnia@gmail.com

Zielińska Monika
Kategoria:

 

Tę nowoczesną metodę opracowaną przez Freda Warnke stosujemy w diagnozie oraz profilaktyce
i
terapii mowy, czytania i pisania. Przeznaczona jest do pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi, zmagającymi się z dysleksją oraz związanymi z nią deficytami funkcji poznawczych. Mowa, czytanie i pisanie to złożone czynności umysłowe, które rozwijają się i przebiega prawidłowo wtedy, gdy są w pełni zautomatyzowane. Jeżeli przetwarzanie bodźców słuchowych, wzrokowych i motorycznych w mózgu jest zakłócone lub przebiega zbyt wolno, mogą wystąpić nieprawidłowości w rozwoju mowy oraz nauce czytania i pisania.

 

Metoda Warnkego w szczególności skierowana jest do:

 

·         dzieci zmagających się z trudnościami w nauce,

·         dzieci zmagających się z problemami w nauce czytania i pisania,

·         uczniów z grupy ryzyka dysleksji rozwojowej oraz osób, u których dysleksję już zdiagnozowano (dysleksja rozwojowa u dzieci, dysleksja dorosłych),

·         osób z zaburzeniami przetwarzania słuchowego (APD),

·         osób z problemami w lateralizacji,

·         osób z problemami logopedycznymi (np. problemy z wymową),

·         osób jąkających się,

·         osób dorosłych chcących poprawić umiejętność czytania i pisania,

·         osób dorosłych chcących usprawnić funkcjonowanie mózgu po jego uszkodzeniu (np. po udarze),

·         dorosłych, którzy chcą opóźnić procesy demencyjne i te związane z pogorszeniem słyszenia.

 

 

 

Metoda Warnkego to kompleksowe działanie diagnostyczne i terapeutyczne, pozwala na poprawienie funkcjonowania osób objętych terapią w zakresie centralnego przetwarzania słuchowego, wzrokowego, koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz słuchowo-ruchowej, a także
w obszarze spostrzegania własnej motoryki i równowagi. Dużą grupą osób, które dzięki pracy metodą mają szansę na poprawę funkcjonowania, są te z różnego typu zaburzeniami mowy (szczególne miejsce zajmują tu osoby z afazją).

 

Skuteczność tej metody potwierdzają badania naukowe. W grupie kontrolnej biorącej udział
w tradycyjnych dodatkowych ćwiczeniach czytania i pisania, poprawę wyników odnotowano tylko o 6.8%. W grupie wykonującej treningi Warnkego poprawa była znacznie większa - aż o 42.6%!

 

 

 

Więcej informacji o Metodzie Warnkego znaleźć można na stronie: www.metodawarnkego.pl

 

 

 

 

 

Zielińska Monika
Kategoria:

Poradnia Logos dysponuje specjalistyczną baterią testów SB5 umożliwiającą rzetelną ocenę inteligencji oraz zdolności poznawczych dzieci i nastolatków. Test przeznaczony jest dla osób
w wieku od 2 do 18 lat oraz osób dorosłych ze zdiagnozowaną niepełnosprawnością intelektualną.
Polska wersja testu stanowi adaptację najnowszej, oryginalnej wersji testu, dla której normy opracowano na podstawie badań ogólnopolskich przeprowadzonych w latach 2016 - 2017.

Główną zaletą testu jest możliwość diagnozowania, gdy zachodzi podejrzenie, że rozwój danej osoby nie jest w pełni typowy. Test pozwala zarówno na identyfikowanie normy intelektualnej, jak i na ocenę poziomu i struktury inteligencji w grupach specjalnych (dysleksja, dyskalkulia, ADHD, ADD, zaburzenia ze spektrum autyzmu, zaburzenia neurorozwojowe, niepełnosprawności intelektualne, wybitne uzdolnienia). Test ten jako jedyny umożliwia diagnozę oraz różnicowanie stopni niepełnosprawności intelektualnej, identyfikowanie i diagnozowanie zaburzeń uczenia się oraz diagnozę dzieci zdolnych
i wybitnie uzdolnionych.

Dzięki wykorzystaniu baterii testów SB5 jesteśmy w stanie ocenić funkcjonowanie osoby
w pięciu głównych obszarach, na które składają się:

- rozumowanie płynne, w skład którego wchodzi rozwiązywanie zadań problemowych, wymagających rozumienia niezależnych kulturowo relacji i zależności,

- wiedza, rozumiana jako wiedza i umiejętności nabywane w toku formalnej i nieformalnej edukacji,

- rozumowanie ilościowe, definiowane jako rozumowanie matematyczne obejmujące rozumienie pojęcia liczby, szacowanie, rozwiązywanie zadań i dokonywanie pomiarów,

- przetwarzanie wzrokowo-przestrzenne, czyli zdolność dostrzegania wzorów i zależności, tworzenia całości z wielu bodźców wzrokowych oraz orientacja w przestrzeni,

- pamięć robocza, rozumiana jako proces czasowego przechowywania, następnie przetwarzania i porządkowania informacji w pamięci.

Pełna skala IQ składa się z 10 podskal, w tym z pięciu podskal niewerbalnych oraz pięciu podskal werbalnych. Każda z podskal, zarówno werbalna jak i niewerbalna, odnoszą się do każdego z omówionych wyżej, pięciu czynników poznawczych.

Skala niewerbalna pomaga trafnie diagnozować intelekt osób słabosłyszących, osób
z zaburzeniami komunikacji oraz w przypadku afazji lub udaru, które negatywnie wpływają na zdolności językowe jednostki, a także osób z autyzmem, specyficznymi trudnościami
w nauce, poważnymi uszkodzeniami mózgu oraz osób posługujących się językiem polskim
w sposób ograniczony z powodu pochodzenia.

Skala werbalna pomaga natomiast w skutecznym diagnozowaniu osób z osłabionym wzrokiem lub niepełnosprawnych ruchowo.

Wyniki pełnego badania testem obejmują iloraz ogólny, iloraz werbalny, iloraz niewerbalny oraz wyniki poszczególnych czynników i wiek umysłowy.

 

Adaptacji testu do warunków polskich dokonał Zespół badaczy z Pracowni Testów Psychologicznych i Pedagogicznych w Gdańsku, określając tym samym własności psychometryczne SB5:

- trafność: wysokie i bardzo wysokie korelacje z innymi testami inteligencji (WAIS, CFT)
i językowymi (TRJ),

- rzetelność: skala pełna 0,98; niewerbalna 0,95; werbalna 0,96; skala skrócona 0,92; czynniki 0,88-0,91,

- normy: normy psychometryczne dla osób w wieku 2;0-18;11 zebrane w latach 2016-2017 na reprezentatywnej dla kraju próbnie N=2350, oraz tabele wieków umysłowych (skala CSS, ocena poziomu funkcjonowania niepełnosprawnych intelektualnie dorosłych).

 

Test przeprowadzany jest w Poradni przez psychologa, który ukończył specjalistyczne szkolenie, uzyskując tym samym uprawnienia do stosowania baterii SB5.

 

 

 

Zielińska Monika
Kategoria:

Jedną z propozycji pracy w naszej Poradni jest terapia kognitywna metodą Instrumental Enrichment (IE). Jest to metoda obecna w Polsce od niedawna, oparta na głębokim przekonaniu o modyfikowalności człowieka. Jej podstawową zasadą jest to, że wszyscy ludzie, niezależnie od wieku, przejawianych trudności czy statusu socjoekonomicznego mają zdolność do znacznego usprawniania swoich procesów uczenia się. Celem metody jest usprawnianie i uelastycznianie procesów poznawczych. Osoby objęte terapią nabierają samodzielności w myśleniu, rozwijają zdolność oceniania krytycznego, lepiej rozumieją związki logiczne, odkrywają, jakie strategie uczenia się są dla nich najkorzystniejsze. Terapia Instrumental Enrichment jest terapią aktywizującą potencjał poznawczy. Nie zakłada uczenia konkretnego materiału, który może zostać zapomniany. W trakcie sesji terapeutycznych uczymy budowania strategii efektywnego rozwiązywania zadań i problemów, a ćwiczone reguły myślenia przenoszone są na sytuacje spotykane w życiu codziennym.

Metoda adresowana jest w szczególności do osób, u których zdiagnozowano nieharmonijny rozwój intelektualny lub obniżoną sprawność intelektualną, uogólnione trudności w uczeniu, dysleksję rozwojową, dyskalkulię, ADD, ADHD oraz do wszystkich tych, którzy na co dzień zmagają się z trudnościami w zakresie funkcjonowania poznawczego takimi jak między innymi pamięć, uwaga, percepcja. Zajęcia wykorzystywane są również do stymulowania rozwoju dziecka zdolnego.

Terapia IE przeznaczona jest zarówno dla dzieci od 6 roku życia, młodzieży, jak i osób dorosłych (również seniorów). Wdrożenie metody do pracy z dziećmi pozwala w atrakcyjny sposób pokazać im, że nauka to fantastyczna przygoda, że dobrze jest umieć
w sposób skuteczny rozwiązywać problemy, a myślenie jest ważne.

Sesje terapeutyczne prowadzone są w Poradni indywidualnie lub w małych grupach przez certyfikowanych terapeutów metody.

 

 

 

Zielińska Monika
Kategoria:

Zapraszamy dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe do wzięcia udziału w Treningu Umiejętności Społecznych (TUS), którego celem nadrzędnym jest zmiana dysfunkcyjnych zachowań społecznych na zachowania pożądane i nienaruszające społecznie przyjętych norm. Różnego rodzaju uwarunkowania, genetyczne i środowiskowe, przyczyniają się do występowania
u ludzi deficytów w obszarze kompetencji społecznych. Z myślą o osobach przejawiających mniejsze bądź większe problemy związane z funkcjonowaniem w społeczeństwie powstała metoda terapeutyczna, która dzięki zastosowaniu różnego rodzaju warsztatów i ćwiczeń skutecznie wspiera rozwój społeczny jednostki. Umiejętności społeczne to potencjał jednostki, na który składają się zarówno cechy wrodzone, jak i zdolności nabyte, dzięki którym jest ona w stanie z powodzeniem radzić sobie w relacjach z innymi ludźmi.

 

Twórcą Treningu Umiejętności Społecznych (TUS) jest Goldstein. Opracował go jako część większego Programu - Treningu Zastępowania Agresji (TZA lub ART, ang. Agression Replacement Training) w Instytucie Badań nad Agresją Uniwersytetu w Syracuse w Stanach Zjednoczonych. Wspomniany program od połowy lat 80-tych ubiegłego wieku jest stosowany w systemie szkolnictwa w Ameryce jako program wychowawczy. Wg badań nad Programem ART, pozwala on uzyskać trwałą poprawę zachowania u 85% agresywnej młodzieży.

 

W Poradni uczymy umiejętności, które będą skuteczne w radzeniu sobie w różnych sytuacjach życia codziennego oraz efektywne w radzeniu sobie z emocjami własnymi oraz prezentowanymi przez innych. TUS jest metodą terapeutyczną, za pomocą której możemy rozwijać kompetencje służące pozytywnej komunikacji z innymi ludźmi. Umiejętności społeczne wpływają na atrakcyjność jednostki oraz jakość budowanych przez nią relacji, co
z kolei ułatwia realizację życiowych celów – prywatnych, zawodowych i edukacyjnych oraz codzienne funkcjonowanie w społeczeństwie. Rozwijanie kompetencji społecznych pomaga jednostce odnaleźć się w różnych, zmieniających się na przestrzeni czasu rolach życiowych – ucznia, przyjaciela, partnera, rodzica, klienta, pracownika, pracodawcy itd. TUS stanowi zatem cenną formę rozwoju osobistego.

 

Poniżej przedstawiamy listę przykładowych kompetencji społecznych, nad którymi pracujemy w naszej Poradni:

- autoprezentacja i kształtowanie wizerunku własnej osoby,

- budowanie pozytywnego obrazu siebie,

- rozpoznawanie oraz komunikowanie własnych potrzeb i emocji w sposób jasny i społecznie akceptowany,

- wyrażanie oraz przyjmowanie krytyki,

- budowanie oraz realizacja przyjętego planu działania,

- nawiązywanie oraz podtrzymywanie satysfakcjonujących relacji z innymi, zdolność działania w zespole,

- radzenie sobie w sytuacjach konfliktowych,

- trafna ocena sytuacji społecznych i adekwatne reagowanie,

- efektywna komunikacja – aktywne słuchanie, adekwatne zadawanie pytań, okazywanie empatii, reagowanie na wypowiedzi innych.

 

Trening Umiejętności Społecznych stanowi skuteczne wsparcie rozwoju emocjonalnego dzieci. Zajęcia terapeutyczne w szczególności zaleca się osobom nieśmiałym, lękowym, mającym problem z nawiązywaniem relacji z rówieśnikami lub adaptacją do nowych warunków, np. przejście na kolejny etap edukacji. Trening okazuje się pomocnym narzędziem również wśród dzieci z trudnościami wychowawczymi – przejawiającymi agresję lub nieprzestrzegającymi ogólnie przyjętych norm.

 

Każda sesja terapeutyczna składa się z następujących etapów:

1. Scharakteryzowanie kompetencji, którą zamierzamy ćwiczyć.

2. Obserwacja zachowania modelowego (film, odegranie scenki przez trenera itp.).

3. Odgrywanie roli przez uczestnika Treningu w sytuacji „laboratoryjnej” pod okiem trenera.

4. Dostarczenie informacji zwrotnej przez trenera oraz partnerów interakcji – analiza, interpretacja, omówienie ewentualnych błędnych reakcji oraz wspólne poszukiwanie rozwiązań.

5. Ponowne odegranie roli z uwzględnieniem punktu 4.

6. Generalizacja trenowanej umiejętności.

7. Samodzielne wypróbowanie przez uczestników nabytej umiejętności w sytuacjach realnych.

 

Dzięki uczestnictwie w TUS jednostka (dziecko, uczeń, osoba dorosła):

Ø  Staje się bardziej świadoma siebie (swoich potrzeb, emocji, zachowań),

Ø  Buduje i wzmacnia swoją tożsamość, poczucie własnej wartości i pewności siebie,

Ø  Wzmacnia poczucie kontroli w sytuacjach społecznych,

Ø  Wzmacnia poczucie sprawstwa, wpływu, możliwości dokonania wyboru,

Ø  Ma gotowe strategie zachowań – poradzenia sobie w trudnych dla niej sytuacjach,

Ø  Przestaje się bać, a przynajmniej poziom lęku w sytuacjach społecznych znacząco się zmniejsza, lepiej kontroluje go i potrafi zdobyć się na inne niż dotychczas działanie,

Ø  Zmniejsza swój poziom stresu, a więc znacząco polepsza jakość swojego życia.

 

Zajęcia TUS prowadzimy w Poradni zarówno w formie sesji indywidualnych, jak
i warsztatów grupowych.