ul. Celna 9,
Kraków

+ 48 509-494-771
logos.poradnia@gmail.com

Diagnoza inteligencji

Zielińska Monika
Odsłony: 2722

Poradnia Logos dysponuje specjalistyczną baterią testów SB5 umożliwiającą rzetelną ocenę inteligencji oraz zdolności poznawczych dzieci i nastolatków. Test przeznaczony jest dla osób
w wieku od 2 do 18 lat oraz osób dorosłych ze zdiagnozowaną niepełnosprawnością intelektualną.
Polska wersja testu stanowi adaptację najnowszej, oryginalnej wersji testu, dla której normy opracowano na podstawie badań ogólnopolskich przeprowadzonych w latach 2016 - 2017.

Główną zaletą testu jest możliwość diagnozowania, gdy zachodzi podejrzenie, że rozwój danej osoby nie jest w pełni typowy. Test pozwala zarówno na identyfikowanie normy intelektualnej, jak i na ocenę poziomu i struktury inteligencji w grupach specjalnych (dysleksja, dyskalkulia, ADHD, ADD, zaburzenia ze spektrum autyzmu, zaburzenia neurorozwojowe, niepełnosprawności intelektualne, wybitne uzdolnienia). Test ten jako jedyny umożliwia diagnozę oraz różnicowanie stopni niepełnosprawności intelektualnej, identyfikowanie i diagnozowanie zaburzeń uczenia się oraz diagnozę dzieci zdolnych
i wybitnie uzdolnionych.

Dzięki wykorzystaniu baterii testów SB5 jesteśmy w stanie ocenić funkcjonowanie osoby
w pięciu głównych obszarach, na które składają się:

- rozumowanie płynne, w skład którego wchodzi rozwiązywanie zadań problemowych, wymagających rozumienia niezależnych kulturowo relacji i zależności,

- wiedza, rozumiana jako wiedza i umiejętności nabywane w toku formalnej i nieformalnej edukacji,

- rozumowanie ilościowe, definiowane jako rozumowanie matematyczne obejmujące rozumienie pojęcia liczby, szacowanie, rozwiązywanie zadań i dokonywanie pomiarów,

- przetwarzanie wzrokowo-przestrzenne, czyli zdolność dostrzegania wzorów i zależności, tworzenia całości z wielu bodźców wzrokowych oraz orientacja w przestrzeni,

- pamięć robocza, rozumiana jako proces czasowego przechowywania, następnie przetwarzania i porządkowania informacji w pamięci.

Pełna skala IQ składa się z 10 podskal, w tym z pięciu podskal niewerbalnych oraz pięciu podskal werbalnych. Każda z podskal, zarówno werbalna jak i niewerbalna, odnoszą się do każdego z omówionych wyżej, pięciu czynników poznawczych.

Skala niewerbalna pomaga trafnie diagnozować intelekt osób słabosłyszących, osób
z zaburzeniami komunikacji oraz w przypadku afazji lub udaru, które negatywnie wpływają na zdolności językowe jednostki, a także osób z autyzmem, specyficznymi trudnościami
w nauce, poważnymi uszkodzeniami mózgu oraz osób posługujących się językiem polskim
w sposób ograniczony z powodu pochodzenia.

Skala werbalna pomaga natomiast w skutecznym diagnozowaniu osób z osłabionym wzrokiem lub niepełnosprawnych ruchowo.

Wyniki pełnego badania testem obejmują iloraz ogólny, iloraz werbalny, iloraz niewerbalny oraz wyniki poszczególnych czynników i wiek umysłowy.

 

Adaptacji testu do warunków polskich dokonał Zespół badaczy z Pracowni Testów Psychologicznych i Pedagogicznych w Gdańsku, określając tym samym własności psychometryczne SB5:

- trafność: wysokie i bardzo wysokie korelacje z innymi testami inteligencji (WAIS, CFT)
i językowymi (TRJ),

- rzetelność: skala pełna 0,98; niewerbalna 0,95; werbalna 0,96; skala skrócona 0,92; czynniki 0,88-0,91,

- normy: normy psychometryczne dla osób w wieku 2;0-18;11 zebrane w latach 2016-2017 na reprezentatywnej dla kraju próbnie N=2350, oraz tabele wieków umysłowych (skala CSS, ocena poziomu funkcjonowania niepełnosprawnych intelektualnie dorosłych).

 

Test przeprowadzany jest w Poradni przez psychologa, który ukończył specjalistyczne szkolenie, uzyskując tym samym uprawnienia do stosowania baterii SB5.

 

 

 

Kategoria: