ul. Celna 9,
Kraków

+ 48 509-494-771
logos.poradnia@gmail.com

Trening Umiejętności Społecznych

Zielińska Monika
Odsłony: 3763

Zapraszamy dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe do wzięcia udziału w Treningu Umiejętności Społecznych (TUS), którego celem nadrzędnym jest zmiana dysfunkcyjnych zachowań społecznych na zachowania pożądane i nienaruszające społecznie przyjętych norm. Różnego rodzaju uwarunkowania, genetyczne i środowiskowe, przyczyniają się do występowania
u ludzi deficytów w obszarze kompetencji społecznych. Z myślą o osobach przejawiających mniejsze bądź większe problemy związane z funkcjonowaniem w społeczeństwie powstała metoda terapeutyczna, która dzięki zastosowaniu różnego rodzaju warsztatów i ćwiczeń skutecznie wspiera rozwój społeczny jednostki. Umiejętności społeczne to potencjał jednostki, na który składają się zarówno cechy wrodzone, jak i zdolności nabyte, dzięki którym jest ona w stanie z powodzeniem radzić sobie w relacjach z innymi ludźmi.

 

Twórcą Treningu Umiejętności Społecznych (TUS) jest Goldstein. Opracował go jako część większego Programu - Treningu Zastępowania Agresji (TZA lub ART, ang. Agression Replacement Training) w Instytucie Badań nad Agresją Uniwersytetu w Syracuse w Stanach Zjednoczonych. Wspomniany program od połowy lat 80-tych ubiegłego wieku jest stosowany w systemie szkolnictwa w Ameryce jako program wychowawczy. Wg badań nad Programem ART, pozwala on uzyskać trwałą poprawę zachowania u 85% agresywnej młodzieży.

 

W Poradni uczymy umiejętności, które będą skuteczne w radzeniu sobie w różnych sytuacjach życia codziennego oraz efektywne w radzeniu sobie z emocjami własnymi oraz prezentowanymi przez innych. TUS jest metodą terapeutyczną, za pomocą której możemy rozwijać kompetencje służące pozytywnej komunikacji z innymi ludźmi. Umiejętności społeczne wpływają na atrakcyjność jednostki oraz jakość budowanych przez nią relacji, co
z kolei ułatwia realizację życiowych celów – prywatnych, zawodowych i edukacyjnych oraz codzienne funkcjonowanie w społeczeństwie. Rozwijanie kompetencji społecznych pomaga jednostce odnaleźć się w różnych, zmieniających się na przestrzeni czasu rolach życiowych – ucznia, przyjaciela, partnera, rodzica, klienta, pracownika, pracodawcy itd. TUS stanowi zatem cenną formę rozwoju osobistego.

 

Poniżej przedstawiamy listę przykładowych kompetencji społecznych, nad którymi pracujemy w naszej Poradni:

- autoprezentacja i kształtowanie wizerunku własnej osoby,

- budowanie pozytywnego obrazu siebie,

- rozpoznawanie oraz komunikowanie własnych potrzeb i emocji w sposób jasny i społecznie akceptowany,

- wyrażanie oraz przyjmowanie krytyki,

- budowanie oraz realizacja przyjętego planu działania,

- nawiązywanie oraz podtrzymywanie satysfakcjonujących relacji z innymi, zdolność działania w zespole,

- radzenie sobie w sytuacjach konfliktowych,

- trafna ocena sytuacji społecznych i adekwatne reagowanie,

- efektywna komunikacja – aktywne słuchanie, adekwatne zadawanie pytań, okazywanie empatii, reagowanie na wypowiedzi innych.

 

Trening Umiejętności Społecznych stanowi skuteczne wsparcie rozwoju emocjonalnego dzieci. Zajęcia terapeutyczne w szczególności zaleca się osobom nieśmiałym, lękowym, mającym problem z nawiązywaniem relacji z rówieśnikami lub adaptacją do nowych warunków, np. przejście na kolejny etap edukacji. Trening okazuje się pomocnym narzędziem również wśród dzieci z trudnościami wychowawczymi – przejawiającymi agresję lub nieprzestrzegającymi ogólnie przyjętych norm.

 

Każda sesja terapeutyczna składa się z następujących etapów:

1. Scharakteryzowanie kompetencji, którą zamierzamy ćwiczyć.

2. Obserwacja zachowania modelowego (film, odegranie scenki przez trenera itp.).

3. Odgrywanie roli przez uczestnika Treningu w sytuacji „laboratoryjnej” pod okiem trenera.

4. Dostarczenie informacji zwrotnej przez trenera oraz partnerów interakcji – analiza, interpretacja, omówienie ewentualnych błędnych reakcji oraz wspólne poszukiwanie rozwiązań.

5. Ponowne odegranie roli z uwzględnieniem punktu 4.

6. Generalizacja trenowanej umiejętności.

7. Samodzielne wypróbowanie przez uczestników nabytej umiejętności w sytuacjach realnych.

 

Dzięki uczestnictwie w TUS jednostka (dziecko, uczeń, osoba dorosła):

Ø  Staje się bardziej świadoma siebie (swoich potrzeb, emocji, zachowań),

Ø  Buduje i wzmacnia swoją tożsamość, poczucie własnej wartości i pewności siebie,

Ø  Wzmacnia poczucie kontroli w sytuacjach społecznych,

Ø  Wzmacnia poczucie sprawstwa, wpływu, możliwości dokonania wyboru,

Ø  Ma gotowe strategie zachowań – poradzenia sobie w trudnych dla niej sytuacjach,

Ø  Przestaje się bać, a przynajmniej poziom lęku w sytuacjach społecznych znacząco się zmniejsza, lepiej kontroluje go i potrafi zdobyć się na inne niż dotychczas działanie,

Ø  Zmniejsza swój poziom stresu, a więc znacząco polepsza jakość swojego życia.

 

Zajęcia TUS prowadzimy w Poradni zarówno w formie sesji indywidualnych, jak
i warsztatów grupowych.

Kategoria: